นายสุนทร เจี่ยปิยะสกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

 

• ชื่อ นายสุนทร เจี่ยปิยะสกุล

• ตำแหน่ง กรรมการบริษัท Board Director

• การศึกษา

– Kasetsart University (B.SC) รุ่นที่ 48

– Kasetsart University (MBA.)

• ประสบการณ์การบริหารงานทางด้านเคมีเกษตรมากกว่า 20 ปี (2534-ปัจจุบัน)