นายศรากร สังข์โสภณ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

 

• ชื่อ นายศรากร สังข์โสภณ

• ตำแหน่ง กรรมการบริษัท Board Director

• การศึกษา

– ช่างกลปทุมวัน รุ่นที่ 55

– Rajamanggala University (IM.)

– Thammasat University (LAW.)

– Kasetsart University (MBA.)

• ประสบการณ์การบริหารงานทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า 20 ปี (2532-ปัจจุบัน)